بهینه سازی طراحی حفاظت کاتدی مخازن ذخیره

یکی از چالش های اساسی پروژه های در حال ساخت، طولانی شدن زمان میان ساخت مخازن ذخیره و زمان برق دار شدن پلنت و راه اندازی دائمی سیستم حفاظت کاتدی است. از آنجا که مخازن بزرگ، اولین تجهیزات ساخته شده در پلنت هستند و معمولا برق دار شدن سیستم حفاظت کاتدی در آخرین مراحل صورتمطالعه کامل مطلب