پروژه ارزیابی پوشش لوله های دفنی به روش PCMX/ACVG

۱- تاریخ ابلاغ

در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال هزار و چهارصد و دو، پروژه ارزیابی پوشش لوله های دفنی منطقه چشمه خوش طی فرایند مناقصه، به شرکت کنترل خوردگی بازدار ابلاغ گردید، کارفرمای بازدار در این پروژه ، شرکت ایتسن، و کارفرمای اصلی پروژه شرکت وستوگ روسیه می باشد.

شرکت همکار در این پروژه: http://www.itcen.ir/en/

۲- تیم انجام پروژه

۱- مهندس بابک صناعی فر- سرپرست تیم ارزیابی

۲- مهندس ابراهیم علیزاده- جانشین سرپرست تیم

۳- مهندس درسا قرائی – مهندسی و تحلیل داده ها

۴- مهندس ملیحه شامانیان- مدیر بازرگانی

۲- اقدامات صورت پذیرفته

این پروژه در تاریخ ۲۷ خرداد ماه سال جاری، با ارزیابی اولیه سامانه حفاظت کاتدی موجود شروع شده است.

شرکت کنترل خوردگی بازدار

شرکت کنترل خوردگی بازدار

۳- تاریخ تقریبی اتمام پروژه

تاریخ اتمام پروژه مطابق با برنامه زمانبندی، ۲۱ مرداد ماه سال جاری خواهد بود

کنترل خوردگی بازدار

ارزیابی باکس کنترل جریان موجود

کنترل خوردگی بازدار

ترانس رکتی فایر موجود