بهینه سازی طراحی حفاظت کاتدی مخازن ذخیره

یکی از چالش های اساسی پروژه های در حال ساخت، طولانی شدن زمان میان ساخت مخازن ذخیره و زمان برق دار شدن پلنت و راه اندازی دائمی سیستم حفاظت کاتدی است. از آنجا که مخازن بزرگ، اولین تجهیزات ساخته شده در پلنت هستند و معمولا برق دار شدن سیستم حفاظت کاتدی در آخرین مراحل صورت می گیرد. خوردگی کف مخازن ذخیره چالشی اساسی در پروژه ها است. در طراحی های مرسوم گذشته، یکی از چالش ها استفاده کم از نقاط تزریق جریان بویژه در مخازن ذخیره بزرگ است. مقاومت سیستم حفاظت کاتدی و محدودیت مقطع شبکه آندی در انتقال جریان، به همراه نفوذ رطوبت از کناره مخزن به ورق کف و زمان طولانی پیش از راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی و خوردگی انباشته گذشته باعث ایجاد خوردگی در کف مخازن ذخیره شده و در برخی موارد مشاهده شده است که خوردگی مخزن حتی قبل از بارگیری اولیه به قدری چالش برانگیز بوده که منجر به تعویض کف مخزن شده است. در ویدیویی که در ادامه می آید، بررسی این موضوع با مطابقت نقشه خوردگی کف مخازن که از روش MFL به دست آمده، انجام شده است.

خوردگی کف مخزن و حفاظت کاتدی