ارزیابی پوشش لوله های دفنی مخازن نفت خام گوره به روش PCMX/ACVG

عنوان پروژه:  ارزیابی پوشش  لوله های دفنی مخازن نفت خام گوره به روش  PCMX/ACVG

مدت زمان انجام فعالیت: ۱۵ روز  

خدمات ارائه شده:

ارزیابی پوشش لوله های دفنی پروژه گوره وفق دستور العمل شرکت کنترل خوردگی بازدار
نیروی انسانی و چارت پروژه:
آقای دکتر محمد احمدزاده، مدیر مهندسی
آقای مهندس بابک صناعی فر مدیر اجرا و راه اندازی
سرکار خانم مهندس قرائی: مهندس ارشد

تصاویر منتخب