IRIS سیستم بازرسی چرخشی درونی

سیستم بازرسی چرخشی درونی یا (IRIS(Internal Rotating Inspection System یکی از روش های پیشرفته بازرسی است. این روش که بر مبنای امواج اولتراسونیک کار میکند از طریق فرستادن پراب درون لوله یا تیوب ها به بررسی کاهش ضخامت، خوردگی حفره ای و خوردگی یکنواخت در دیواره های لوله ها و تیوب ها می پردازد.

در مکان هایی مانند بویلر ها، مبدل های حرارتی که در برخی موارد امکان بازرسی سطوح تیوب از سطوح خارجی وجود ندارد؛ با فرستادن پراب از درون تیوب میتوان بازرسی را انجام داد.  اصول کلی روش در ارسال امواج فراصوتی به درون لوله یا تیوب و دریافت واکنش این امواج با دیواره تیوب است.

از آنجا که سطح خارجی (OD)و داخلی (ID) تیوب هردو به این امواج پاسخ میدهند، این روش قابلیت تشخیص میان ایجاد خوردگی در سطوح داخلی و خارجی تیوب ها و لوله ها را دارد.

در این روش تیوب توسط آب پر میشود تا بستر امواج را فراهم کند. استفاده از آیینه هایی جهت بازتاب امواج و قابلیت چرخش پراب به این روش امکان بررسی ۳۶۰ درجه درون تیوب و لوله را میدهد. با پیشروی پراب درون تیوب و چرخش آن تمام سطح لوله قابل بررسی و آزمایش است. نقاط عیب به صورت مقایسه ای با طول لوله و زاویه قابل پیگیری هستند.

این روش برخلاف MFL که تنها در مورد فلزات مغناطیسی کاربرد دارد، در همه گروه های فلزات آهنی و غیر آهنی کاربردی بوده و گستره وسیعی از قطر داخلی لوله ها و تیوب را پشتیبانی میکند.