? ACVG or DCVG ACVG or DCVG ? Today ACVG is as popular if not more popular than the DCVG technique. DCVG has been touted as pinpointing indications, sizing of the indications and categorizing the anodic/cathodic condition of the indications. ACVG has been touted as pinpointing indications, ease of use and providing a relative severityمطالعه کامل مطلب

بهینه سازی طراحی حفاظت کاتدی مخازن ذخیره

یکی از چالش های اساسی پروژه های در حال ساخت، طولانی شدن زمان میان ساخت مخازن ذخیره و زمان برق دار شدن پلنت و راه اندازی دائمی سیستم حفاظت کاتدی است. از آنجا که مخازن بزرگ، اولین تجهیزات ساخته شده در پلنت هستند و معمولا برق دار شدن سیستم حفاظت کاتدی در آخرین مراحل صورتمطالعه کامل مطلب

مقایسه و بررسی اثر متقابل ممانعت کننده های فاز بخار و حفاظت کاتدی در کنترل خوردگی خارجی کف مخازن ذخیره

چکیده: با توجه به سابقه طولانی استفاده از حفاظت کاتدی بر کف مخازن ذخیره و چالش های پیش روی آن مانند،‌وجود آسفالت و بتن، جریان مورد نیاز بالا در مخازن بزرگ، معیار مورد پذیرش و زمان راه اندازی حفاظت کاتدی روش های جایگزین برای حفاظت از کف مخازن ذخیره در حال رشد است. یکی ازمطالعه کامل مطلب

مقاله:‌از کارافتادن آندهای فدا شونده منیزیمی در محیط قلیایی و با دمای بالا

مخازن ذخیره با محیط قلیایی و دمای بالا در محیط های پتروشیمی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مخازن از روش های مختلف اعمال جریان یا آند های فداشونده برای حفاظت سطوح داخلی استفاده می شود. در مقاله پیوست به بررسی از کارافتادن آندهای فدا شونده منیزیمی در محیط قلیایی و با دمایمطالعه کامل مطلب