کتابخانه و گالری

ما در بازدار از منابع شناخته شده و به روز استفاده کرده و آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهیم. یادگیری مداوم از اهداف بازدار بوده و از آنجا که آموزش نیز یکی از وظایف و بخش های شرکت ما است، از استاندارد ها و کتاب های استفاده کرده و آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهیم.

کتاب ها

استاندارد ها