راه‌اندازی ، نگهداری و تعمیرات

راه اندازی یا Commissioning سیستم حفاظت کاتدی بخشی تعیین کننده در عملکرد سیستم است. به دلیل شرایط محیطی، دانسیته جریان و پتانسیل مطلوب در طی زمان تغییر کرده و تعیین وضعیت اولی و نهایی سیستم در طی راه اندازی تعیین شده و دستور العمل های نگهداری و بهره برداری چراغ راه شرکت های بهره بردار خواهند بود.

سیستم های حفاظت کاتدی برای عملکرد مطلوب نیازمند پایش پیوسته بوده و در صورت نیاز باید تغییرات مورد نیاز از طریق ترانسفورمر-رکتیفایر، باکس های کنترلی،‌ یا انجام تغییرات در آند های فداشونده در آنها اعمال گردد.

ما در  بازدار کلیه مراحل راه‌اندازی، نگهداری و تعمیرات را به صورت کلی و مشاوره ای انجام می دهیم.