خدمات مهندسی حفاظت کاتدی

خدمات مهندسی حفاظت کاتدی

الف) تست های میدانی اولیه  شامل:

 • مقاومت ویژه خاک به روش ۴ پین ونر و نیز SOIL BOX بر پایه استاندارد ASTM G57
 • اندازه گیری رطوبت،
 • تعیین وجود و مقدار باکتری SRB
 • تعیین مقدار pH خاک و الکترولیت آبی
 • سایر تست های لازم جهت طراحی سیستم حفاظت کاتدیک

نمونه نتایج تست های میدانی اولیه

ب) تست های تکمیلی سیستم کاتدیک

 • اندازه گیری پتانسیل on , off & instant off به کمک دیتالاگر مدل  mc miller آمریکا و اینتراپتر هماهنگ و تحلیل داده ها
 • ارائه گرافهای تغییرات پتانسیل نسبت به زمان در سیکلهای مختلف و تعیین IR DROP و بررسی معیار های سیستم کاتدیک بر اساس گرافهای پتانسیل- زمان و پتانسیل های طبیعی
 • اندازه گیری جریان تزریقی بر خط، جریان خروجی بستر آندی و . .
 • بررسی صحت عملکردی ترانس رکتی فایر بر اساس تست هایSAT شامل بررسی نوسان خروجی ترانس، دقت meter  ها و غیره
 • بررسی صحت عملکردی کلیه اقلام سیستم کاتدیک و تکمیل فرمهایsite survey و assessment سیستم کاتدیک منطیق با NACE  مطابق با procedure  های استانداردی
 • بررسی جریان سرگردان در صورت اثبات وجود
 • اندازه گیری جریان نشتی، صحت عملکردی کیت های عایقی توسط فلنچ تستر
 • موارد دیگر

نمونه نتایج تست های تکمیلی

ج) انجام خدمات ارزیابی و عیب یابی سیستم حفاظت کاتدیک

 • بررسی و ارزیابی کامل سیستم کاتدیک مطابق با بند۲٫۲٫۲ و ارائه گزارش منسجم و منظم و در برگیرنده کلیه موارد در خصوص وضعیت سیستم کاتدیک
 • تحلیل دقیق توسط CP specialist level 4 از انجمن خوردگی آمریکا
 • تفسیر نتایج بر پایه استانداردهای NACE TM 0101, TM 0497 SP0169   و ISO 15589 1,2  و سایر استاندارد های مرتبط
 • بررسی . ارزیابی و سنجش صحت عملکردی اقلام سیستم کاتدیک شامل ترانسها، آندها باکسها و تست باکسها و . . . به تفکیک و ریز
 • بررسی وضعیت ترانس رکتیفایرها از قبیل روغن، ظاهری، عملکرد، درصد استفاده از بار نامی، ولتاژ و جریان خروجی و ...
 • بررسی وضعیت بسترهای آندی از قبیل نوع بستر، تعداد آندها، نوع آندها، جریان خروجی از هر آند (در صورت امکان)، جریان خروجی از پنج بستر آندی مدفون در محوطه پالایشگاه و یک بستر چاهی در ضلع شرقی پالایشگاه
 • بررسی کیت های عایقی به کمک flange tester
 • ارائه Potential Map و نیز Current Map از خطوط تحت حفاظت در نقشه مدون
 • لیست خطوط تحت حفاظت و لیست خطوط دارای مشکل احتمالی در حفاظت کاتدیک
 • تعیین جهت و نوع جریان سرگردان های احتمالی موجود
 • راهکارهای کم کردن و حداقل رسانی جریان های سرگردان
 • راهکار های حداقل رسانی جریان نشتی
عنوان تصویر در این قسمت

نمونه قرارداد انجام خدمات ارزیابی


د) انجام خدمات نگهداری و
survey سیستم کاتدیک  شامل:

 • اخذ پتانسیل ON  و  OFF کلیه تست باکسها با دیتالاگر و ارائه نتایج تحلیلی و ماهیانه و مقایسه با ماه قبل و ارائه نمودار های مقایسه ای ( هر ۱ ماه یکبار در سال اول)
 • قرائت روزانه جریان و ولتاژ ترانس
 • رفع عیب احتمالی اقلام در طول مدت گارانتی
 • چک کردن کلیه اتصالات عایق و فلنچ ها به کمک RF Tester هر یک ماه یکبار
 • انجام سایر خدمات بر اساس استاندارد military ufc 570