تقویم آموزشی

دوره‌های آموزشی زیر اخیراً توسط بازدار برگزار شده است:

دوره های آموزشی برای شرکت خطوط لوله و مخابرات

دوره آموزشی حفاظت کاتدی پیشرفته، ۷تا ۹ اردیبهشت ماه، با همکاری انجمن خوردگی ایران

دوره مهارت آموزی حفاظت کاتدی پیشرفته، ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه، با همکاری موسسه MEM

دوره آموزشی حفاظت کاتدی پیشرفته، ۱۵ تا  ۱۹ تیر ماه، برای کارکنان پالایشگاه نفت کرمانشاه

دوره آموزشی حفاظت کاتدی پیشرفته، ۱۲تا  ۱۵ مرداد ماه، برای کارکنان پالایشگاه نفت بندرعباس

همچنین تقویم آموزشی نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است: