ارزیابی پوشش به کمک PCM+/ ACVG

     مقدمه  روشهای بازرسی پوشش لوله های دفنی مطابق با استاندارد های جهانی و  استاندارد  NACE SP 0502  و نیز  استاندارد  NACE SP 0109 عبارتند از: اندازه گیری مقاومت الکتریکی پوشش،  گرادیان ولتاژی جریان مستقیم یا  DCVG ،   اندازه گیری نقطه به نقطه پتانسیل سازه  CIPS ، بررسی پوشش به روش  Pearson ، بررسی … ادامه خواندن ارزیابی پوشش به کمک PCM+/ ACVG