ارزیابی خوردگی

شرکت بازدار با دسترسی به پیشرفته ترین دستگاه های بازرسی فنی و اپراتور های مجرب اقدام به انجام بررسی و ارائه گزارش مستند از خوردگی لوله ها، تیوب ها و تیوب شیت ها، سیستم های خنک کننده، مخازن ذخیره و مخازن تحت فشار می‌نماید.روش های متنوع و گوناگونی از بازرسی های غیر مخرب پیشرفته (Advanced Non Destructive Testing) جهت بررسی خوردگی موضعی، انجام ضخامت سنجی و تعیین نوع خوردگی در نقاط قابل دسترس و غیر قابل دسترس توسط این شرکت قابل انجام است.عمده روش های مورد انجام توسط ما عبارتند از: