الکترود مرجع نقره / کلرید نقره

اندازه گیری پتانسیل سازه تحت حفاظت کاتدی مهمترین و اصلی ترین معیار جهت اطمینان از کارکرد صحیح سیستم حفاظت کاتدی است. در سازه های دریایی یا تانک های ذخیره آب و یا حتی در خاک های با میزان کلر بالا، الکترود های مرجع نقره کلرید نقره بهترین وسبله برای اندازه گیری پتانسیل هستند. این الکترودمطالعه کامل مطلب