مقاله:‌از کارافتادن آندهای فدا شونده منیزیمی در محیط قلیایی و با دمای بالا

مخازن ذخیره با محیط قلیایی و دمای بالا در محیط های پتروشیمی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مخازن از روش های مختلف اعمال جریان یا آند های فداشونده برای حفاظت سطوح داخلی استفاده می شود. در مقاله پیوست به بررسی از کارافتادن آندهای فدا شونده منیزیمی در محیط قلیایی و با دمایمطالعه کامل مطلب