پراب خوردگی مقاومت الکتریکی سازگار با حفاظت کاتدی مدفون ER Probe

پراب های خوردگی، عموما در صنعت بالادستی نفت و گاز برای ارزیابی میزان خوردگی و راندمان سیستم تزریق ممانعت کننده ها استفاده می شوند. انواع مختلفی از این پراب ها برای اندازه گیری های آنلاین ( مقاومت پلاریزاسیون خطی LPR) یا با فواصل زمانی مشخص ( مقاومت الکتریکی ER) استفاده می شوند. در صنایع پایینمطالعه کامل مطلب

بهینه سازی طراحی حفاظت کاتدی مخازن ذخیره

یکی از چالش های اساسی پروژه های در حال ساخت، طولانی شدن زمان میان ساخت مخازن ذخیره و زمان برق دار شدن پلنت و راه اندازی دائمی سیستم حفاظت کاتدی است. از آنجا که مخازن بزرگ، اولین تجهیزات ساخته شده در پلنت هستند و معمولا برق دار شدن سیستم حفاظت کاتدی در آخرین مراحل صورتمطالعه کامل مطلب

مقاله:‌از کارافتادن آندهای فدا شونده منیزیمی در محیط قلیایی و با دمای بالا

مخازن ذخیره با محیط قلیایی و دمای بالا در محیط های پتروشیمی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مخازن از روش های مختلف اعمال جریان یا آند های فداشونده برای حفاظت سطوح داخلی استفاده می شود. در مقاله پیوست به بررسی از کارافتادن آندهای فدا شونده منیزیمی در محیط قلیایی و با دمایمطالعه کامل مطلب