پروژه خط لوله “۱۲ کوریدور جدید

عملیات ساخت و تامین اقلام سیستم حفاظت کاتدیک پروژه خط لوله “۱۲ کوریدور جدید شهر ماهشهر که طی قراردادی به شرکت بازدار محول شده بود ، با موفقیت انجام و پس از بازرسی شخص ثالث و نیز کارفرمای اصلی ، اقلام به سایت تحویل و جهت نصب آماده شدند، نصب و راه اندازی سیستم حفاظتمطالعه کامل مطلب