طراحی و ساخت کیت عایقی

کیت‌های عایقی به منظور تامین جدا سازی الکتریکی در بخش‌های مختلف خط لوله بین فلنج‌ها نصب می‌شوند. انواع F,E و غیره کیت‌های عایق برحسب نوع فلنج موجود در خط لوله انتخاب می‌شوند. در صورت وجود اتصال میان لوله و مخزن، چند سیستم جداگانه حفاظت کاتدی روی خط لوله در بخش‌های مختلف یا بین قسمت‌های دارایمطالعه کامل مطلب