طراحی حفاظت کاتدی، تهیه اقلام، نصب، راه‌اندازی و رفع تداخل خط لوله سوخت مجتمع پتروپالایش کنگان

با توجه به لزوم اتصال سریع مجتمع پتروپالایش کنگان به شبکه گاز سراسری کشور، فرایند طراحی، خرید و نصب سیستم حفاظت کاتدی با جریان اعمالی انجام شد. از نکات قابل توجه این پروژه تعداد قابل توجه تقاطع ها با خطوط بیگانه و جاده های دسترسی بود. از آنجا که در مقاطعی به موازات این خطمطالعه کامل مطلب

پروژه فاز ۲۰/۲۱

پروژه  تکمیل ، راه اندازی، رفع جریان سرگردان و تداخلات  سیستم حفاظت کاتدیک خطوط دریایی ۳۲ و ۴ اینچی به طول۶۲۳۴ متر با شرکت تاسیسات دریایی ایران  IOEC در شرکت بازدار کلید خورد. این پروژه شامل فازهای مهندسی، تامین و تولید اقلام، نصب و راه اندازی ارزیابی پوشش به روش  CIPS , PCM بررسی جریانمطالعه کامل مطلب

پروژه خط IGAT7

پروژه طراحی، تامین و تولید افلام، نصب وراه اندازی و ارزیابی پوشش خط ۵۶ اینچی IGAT 7 رسما کلید خورد. در فاز نخست در این پروژه، ارزیابی پوشش به کمک روش  PCM+/ACVG مطابق با استاندارد  NACE SP 0502 در حضور شرکتهای مهندسی و توسعه نفت، مشاور پارس، بازرسی تکین کو و شرکت مارون کاران انجاممطالعه کامل مطلب