طراحی، تامین و اجرای حفاظت کاتدی مخازن متانول پروژه چابهار

جهت سرعت بخشیدن به مراحل ساخت مخازن و جهت جلوگیری از اتلاف وقت، طراحی، تامین اقلام و لوازم مورد نیاز و نصب شبکه آندی و بخش زیر زمینی مخازن متانول چابهار آغاز شد.

بستر آندی دوم از پروژه خطوط لوله ۵۶ اینچ بندر آفتاب

احداث بستر آندی دوم از چهار بستر آندی پروژه خط لوله ۵۶ اینچ گاز بندر آفتاب، به پایان رسید. بسترآندی سطحی، در این پروژه آندهای چدنی پر سیلیس و با استفاده از ذغال کک، جهت کاهش مقاومت طراحی شده بود. عملیات نصب بستر آندی با خاک ریزی، نصب لوله های ونت جهت خروج گاز هایمطالعه کامل مطلب