استاندارد ها

در این بخش استاندارد های مفید در سیستم حفاطت کاتدیک . کنترل خوردگی  جهت دانلود قرار داده شده است،


 1. استاندارد تست تعیین عمر آندهای  تیتانیومی با روکش اکسید فلزی به شماره    NACE-TM0108 (2012)
 2. استاندارد تست آند منیزیومی   ASTM G 97
 3. استاندارد طراحی سیستم حفاظت کاتدیک دریایی DNV-RP-D401
 4. استاندارد طراحی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله دریاییISO 15589-2-2012
 5.  استاندارد طراحی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله خشکیISO 15589-1-2015
 6. استاندارد طراحی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله زیر دریایی  DNV-RP-F103
 7. استاندارد طراحی سیستم حفاظت کاتدیک محازن ذخیره روزمینی
 8. استاندارد تست و اندازه گیری ولتاژAC بر روی خط لوله  BS EN 15280-2013-09
 9. استاندارد تکنیک های اندازه گیری سیستم حفاظت کاتدیک BS_EN_13509_2003_,_Cathodic_Protection
 10. استاندارد طراحی حفاظت کاتدیک سازه های پیچیده  BSI BS EN 14505_2005
 11. استاندارد مربوط به مغناطیسی شدن خط لوله BS_EN_50443_2011_Effects_of_electromagnetic
 12. استاندارد مربوط به خوردگی جریان ISO 18086-2015
 13. استاندراد رفع اثر جریان  AC  و خوردگی و اثرات آن NACE SP0177-2014
 14. استاندارد خوردگی جریان  AC بر روی خطوط لوله تحت حفاظت کاتدیک و ارزیابی و رفع انها NACE SP21