پراب خوردگی مقاومت الکتریکی سازگار با حفاظت کاتدی مدفون ER Probe

پراب های خوردگی، عموما در صنعت بالادستی نفت و گاز برای ارزیابی میزان خوردگی و راندمان سیستم تزریق ممانعت کننده ها استفاده می شوند. انواع مختلفی از این پراب ها برای اندازه گیری های آنلاین ( مقاومت پلاریزاسیون خطی LPR) یا با فواصل زمانی مشخص ( مقاومت الکتریکی ER) استفاده می شوند.

در صنایع پایین دستی، پراب های مقاومت الکتریکی در انواع مختلف، با قابلیت هماهنگی با سیستم های حفاظت کاتدی و سیستم های تزریق ممانعت کننده فاز بخار، قابلیت ارزیابی عملکرد این سیستم های حفاظتی و عمر باقیمانده تجهیزات را دارند. این پراب ها با قابلیت اتصال و انفصال از سیستم حفاظت کاتدی عملکرد درازمدت این سیستم ها را ارزیابی کرده و به بهره بردار و مالک تاسیسات ارزیابی دقیقی از عمر و قابلیت اطمینان تجهیزات ارائه می کند. این پراب ها معمولا از جنس مشابه سازه مورد بررسی ( برای نمونه A516-A283 در مخزن یا X52 در مورد خط لوله) در انواع شکل ها برای بهینه کردن عمر و عملکرد در شکل های فلاش، میله ای و غیره طراحی و ساخته می شوند. در شکل بالا پراب فلاش طراحی شده از نوع فلاش مستطیلی و جنس مشابه مخزن برای شبیه سازی این مورد قابل مشاهده است.

بازدار قابلیت ساخت و تامین انواع پراب های خوردگی برای سرویس های مدفون ( با عملکرد بالا Heavy Duty) در حالت معمولی و سازگار با سیستم های حفاظت کاتدی و ممانعت کننده های فاز بخار را دارد. تجهیزات اندازه گیری و ثبت با انواع مختلفی از خروجی ها مطابق با استاندارد های معتبر از برند های ایرانی و خارجی قابل تامین است.