پایان نصب حفاظت کاتدی سیستم پایپینگ شرقی پروژه مخازن ذخیره کاندنسیت عسلویه

با نصب ترانس‌رکتیفایر حفاظت کاتدی، عملیات نصب بخش شرقی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی پروژه مخازن ذخیره کاندنسیت عسلویه، به پایان رسید.

با توجه به گستردگی مجموعه، این پروژه در قسمت شرقی، مشتمل بر سه بستر آندی سطحی است. آند ها در بستر سطحی، از نوع اکسید مخلوط فلزی (MMO) است. کابل‌کشی این مجموعه از مسیرهای موجود و توسط افزودن ترنچ های دیگر استفاده شد.