نمایشگاه ها

چهارمین همایش خط لوله ایران

چهارمین همایش خط لوله ایران در تاریخ ۶ ام مهر ماه ۱۳۹۸ توسط نشریه بین‌المللی خطوط لوله نفت و گاز برگزار شد. در این همایش، که با موضوع فرعی پوشش خط لوله برگزار شد، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران و ریاست بازرسی فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پیرامون پوشش و حفاظت کاتدی در بهربرداری و تعمیرات سخنرانی نمودند.

مدیر مهندسی شرکت کنترل خوردگی بازدار، آقای مهندس محمد مهدی آکی، نیز سخنرانی با عنوان ارزیابی پوشش خطوط لوله زیرزمینی به روش PCM/ACVG ارائه نمودند.

غرفه بازدار، که در آن به ارائه قابلیت های شرکت در ارزیابی خوردگی مخازن ذخیره و پوشش خطوط لوله اقدام شده بود، با استقبال بازدید کنندگان روبرو شد.