مقاله:‌از کارافتادن آندهای فدا شونده منیزیمی در محیط قلیایی و با دمای بالا

مخازن ذخیره با محیط قلیایی و دمای بالا در محیط های پتروشیمی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مخازن از روش های مختلف اعمال جریان یا آند های فداشونده برای حفاظت سطوح داخلی استفاده می شود.

در مقاله پیوست به بررسی از کارافتادن آندهای فدا شونده منیزیمی در محیط قلیایی و با دمای بالا، پرداخته شده است.

محیط مورد نظر این تانک، محلول کربنات پتاسیم با قلیائیت حدود ۱۰.۵ بوده است.

برای بررسی جایگزین مناسب آند های منیزیمی، گزینه مورد بررسی آند های گالوالوم آلومینیمی مورد استفاده در کشتی ها است. همان گونه که در شکل زیر مشاهده می شود، پتانسیل مدار باز آند ها در محیط قلیایی در حدود -۱٫۵ VSCE  برای آلومینیم و -۱٫۷ VSCE برای منیزیم است. قابل مشاهده است که آند منیزیمی در این محیط پایداری مناسبی نداشته و پتانسیل مدار باز آن به صورت مستمر افزایش می یابد. همچنین آزمون پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک، حاکی از جریان بسیار پایین خوردگی آند منیزیمی بوده (۱E-5 A.cm-2) و شروع رویین ( پسیو) شدن آند در پتانسیل -۱٫۱۲ VSCEاست. این پتانسیل پتانسیل حفاظت فولاد کربنی است و نشان از ناکارامدی آند منیزیمی دارد. آند آلومینیمی در سوی دیگر، با پتانسیل مدار باز در حدود -۱٫۵ VSCE جریان نسبتا زیادی (۰٫۷ A.cm-2) تولید می‌کند و در محدوده -۰٫۷۵ VSCEتا  -1.4 VSCE رفتار فعال (اکتیو ) از خود نشان میدهد.

مدلسازی نرم افزاری محیط حفاظت کاتدی نیز حاکی از مناسب بودن آند آلومینیمی برای حفاظت تانک مذکور است.

منبع:
Failure of Magnesium Anodes in Alkaline Solution, M.M. Alotaibi; A. Al-shahrani; A. Alfantazi; Nace Corrosion Conference 2011.