عیب یابی و اصلاح سامانه حفاظت کاتدیک مجتمع پتروشیمی تندگویان ( کلیه واحد ها)

۱- خدمات ارائه شده:

 • ارزیابی سامانه حفاظت کاتدیک وفق دستور العمل شرکت کنترل خوردگی بازدار
 • انجام خدمات  PCMX و ارائه نقشه جریانی
 • تست و تعویض کیتهای عایقی مورد نیاز
 • احداث و احیای  9 بستر  آندی
 • تعمیر و ترمیم ترانسهای مجتمع
 • ایزولاسیون محل های هدر رفت جریان
 • بررسی خوردگی میکروبی SRB  درتمامی واحدها
 • بررسی مقاومت خاک در چندین نقطه سایت
 • بررسی اثر سیستمهای حفاظت کاتدی مجاور
 • بررسی تاثیر سیستم حفاظت کاتدی بر روی مخازن
 • راه اندازی سامانه حفاظت کاتدیک و اخذ پتانسیل مطلوب

۲- نیروی انسانی و چارت پروژه:

 • آقای دکتر محمد احمدزاده، مدیر مهندسی
 • آقای مهندس مجید واحد: مدیر پروژه
 • آقای مهندس بابک صناعی فر مدیر اجرا و راه اندازی
 • آقای مهندس ابراهیم علیزاده: سرپرست کارگاه
 • سرکار خانم مهندس شامانیان: مدیر بازرگانی
 • سرکار خانم مهندس قرائی: مهندس ارشد
 • تکنسین کاتدیک، ۳ نفر

۳- مدت زمان فعالیت: ۹ ماه

۴- نتایج اخذ شده :