نصب و اجرا

یکی از مراحل تعیین کننده در کیفیت عملکرد بلندمدت سیستم حفاظت کاتدی،‌دقت در اجرا ونصب تجهیزات است. این مرحله در کنار طراحی دقیق و علمی، تضمین کننده عملکرد مطلوب و بلندمدت سیستم خواهد بود.

اجرا در بازدار به دو صورت اجرا و نظارت نصب انجام میگیرد. متخصصین بازدار علاوه بر نظارت بر اجرا قادر به انجام مراحل حفاری،‌نصب، انجام اتصلات و غیره بوده که تضمین کننده عملکرد مطلوب سیستم های طراحی شده در عملکرد حفاظت از خوردگی خواهند بود.