سیستم حفاظت کاتدی خورشیدی

در آخرین پروژه پایان یافته سال ۱۳۹۹ خورشیدی بازدار موفق شد سیستم حفاظت کاتدی ۴ خط لوله وروی گاز پالایشگاه را به علت فراهم نبودن برق دائم، توسط انرژی خورشیدی راه اندازی نماید.

با توجه عدم برق رسانی به سیستم ترانس رکتیفایر و لزوم جلوگیری از خوردگی خطوط لوله، کارفرما بر آن شد تا زمان برق رسانی دائم به استیشن حفاظت کاتدی، سامانه به جای استفاده از ژنراتور دیزل، با انرژی خورشیدی فعال شود. دیگر نیازمندی های سامانه حفاظت کاتدی مانند، چاه آندی، جعبه اتصال، ایستگاه و فنس مانند پروژه های روتین در نظر گرفته شد.

به همین دلیل متخصصان بازدار با در نظر گرفتن کلیه شرایط، سیستمی را با ۵۰ درصد ظرفیت رزرو و توانایی تحمل دوره خاموشی ( تاریکی بدون نور خورشید Autonomy) ۲ روز که توانایی عملکرد به صورت ولتاژیا جریان ثابت دارد، طراحی تامین و نصب نمودند.

این سیستم جدا و مستقل از ترانس رکتیفایر بوده و پس از برقرسانی قابلیت جدا شدن و استفاده مجدد دارد. در سیستم حفاظت کاتدی خورشیدی کلیه حفاظت (Protection)  های مرسوم جهت اتصال کوتاه، حفاظت از صاعقه، اضافه ولتاژ و جریان دیده شده است (Surge, Short, Over voltage and Over Current).