دوره آموزشی ارزیابی پوشش لوله های دفنی به روش PCMX/ACVG

محل برگزاری دوره:

دوره آموزشی ارزیابی لوله های دفنی به روش PCMX در شرکت گاز استان خراسان رضوی، مشهد

مدت زمان:

۲ روز از تاریخ ۱۱ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

فعالیت ها و شرکت کنندگان:

۳۵ نفر از سرتاسر استان، ۱ روز به صورت تئوری و اموزش دستگاه و روش ها و استانداردها و یک روز به صورت عملیاتی در ایستگاه خط گاز ورودی شهر مشهد CGS

پیش آزمون و آزمون نهایی:

اخذ گردید

مدرس:

محمد مهدی آکی – کارشناش ارشد خوردگی و عضو رسمی انجمن خوردگی آمریکا

تصاویر منتخب:

https://nigc-khrz.ir/