حفاظت کاتدیک پلی اتیلن سنگین مجتمع پتروپالایش کنگان

آغاز به کار ساخت و نصب حفاظت کاتدی مخازن، خطوط لوله زیر زمینی و ممانعت کننده فاز بخار پروژه واحد پلی اتیلن سنگین مجتمع پتروپالایش کنگان

پس از برنده شدن در مناقصه به صورت EPC  جهت کنترل خوردگی به روش های حفاظت کاتدی و ممانعت کننده های فاز بخار، بلافاصله اقدامات طراحی تفصیلی، تجهیز کارگاه و زمان بندی و هماهنگی های مربوطه آغاز شد.

خرید اقلام پروژه با اولویت حفاظت موقت با آند فداشونده و انجام اتصالات زیر زمینی آغاز شد. پس از آن و بلا فاصله بعد از تعیین محل چاه های آندی، انتقال دستگاه حفاری جهت آغاز فرایند حفاری و غلاف گذاری انجام شده است.