تست PCM/ACVG نمایشگاه بین المللی تهران

تست PCM/ACVG نمایشگاه بین المللی تهران

  • مشخصات پروژه
  • مدت زمان انجام
  • تیم رهبری پروژه
  • تصاویر و نتایج

انجام خدمات تست پوشش به روش PCM/ACVG برای خطوط گاز داخل محوطه نمایشگاه بین المللی تهران واقع در بزرگراه چمران به متراژ کلی ۶۰۰۰ متر در تاریخ های ۱ تا ۵ آذر ۱۴۰۲ انجام گردید

تیم رهبری پروژه :

  • دکتر محمد احمدزاده
  • مهندس بابک صناعی فر
  • خانم مهندس شامانیان
  • خانم مهندس درسا قرائی