بستر آندی دوم از پروژه خطوط لوله ۵۶ اینچ بندر آفتاب

احداث بستر آندی دوم از چهار بستر آندی پروژه خط لوله ۵۶ اینچ گاز بندر آفتاب، به پایان رسید. بسترآندی سطحی، در این پروژه آندهای چدنی پر سیلیس و با استفاده از ذغال کک، جهت کاهش مقاومت طراحی شده بود.

عملیات نصب بستر آندی با خاک ریزی، نصب لوله های ونت جهت خروج گاز های اضافی، نصب کابل هدر بستر، اتصال کابل آند ها به کابل هدر و در نهایت نصب تایل و نوار خطر پایان پذیرفت.