انجام عیب یابی سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله فاز ۱۹

عملیات ارزیابی و عیب یابی سیستم حفاظت کاتدیک فاز ۱۹ با موفقیت انجام و سیستم در رنچ استاندارد تحویل کارفرما گردید.

این سیستم به مدت۲ سال معیوب بوده و کارایی لازم را نداشته و مورد تاییئ کارفرمای اصلی و بهره بردار نبوده است.