ارزیابی پوشش خطوط لوله گاز

ارزیابی پوشش خطوط لوله دفنی شبکه گاز کشی و دیگر خطوط مانند آب آتشنشانی، بنزین، گاز CNG و غیره در یک مجتمع صنعتی خودروسازی در جاده مخصوص کرج انجام گرفت. برای درک گستره ۱۵۰۰۰ متری این پروژه به ابعاد آن در مقایسه با دریاچه چیتگر توجه نمایید.

پس از عیب یابی، نقاط نیازمند تعمیر مشخص و نشان گذاری می گردند.

همچنین این روش قابلیت لوله یابی تا دقت قابل قبول و ایجاد نقشه های AsBuilt را دارد