ارزیابی و تعمیر پوشش

تست PCM/ACVG نمایشگاه بین المللی تهران
تست PCM/ACVG در نمایشگاه بین المللی تهران
Read more.
ارزیابی پوشش و عایق خط لوله گاز شهری
یکی از پر چالش ترین بخش های ارزیابی پوشش خطوط لوله دفنی، مربوط به مناطق شهری پرتراکم است. در تصویر
Read more.
ارزیابی پوشش خطوط لوله گاز
ارزیابی پوشش خطوط لوله دفنی شبکه گاز کشی و دیگر خطوط مانند آب آتشنشانی، بنزین، گاز CNG و غیره در
Read more.
? ACVG or DCVG ACVG or DCVG ? Today ACVG is as popular if not more popular than the DCVG
Read more.
سر فصل های دوره تخصصی بررسی و ارزیابی پوشش
Read more.
CIPS
(CIPS  (CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY معمولاً اندازه گيري ولتاژ لوله نسبت به خاك در خطوط لوله انتقال گاز و يا
Read more.
DCVG
 (DCVG(DIRECT CURRENT VOLTAGE GRADIENT  ( آنالوگ و دیجیتال) روشی است برای ارزیابی کیفیت پوشش بر اساس استاندارد  NACE SP 0502
Read more.
تعمیر پوشش
نخست پوشش به یکی از روش های مرسوم ارزیابی پوشش از جمله:‌ PCM, DCVG یا ACVG ارزیابی شده و نقاط
Read more.