ارزیابی خوردگی ورق‌های کف مخازن ذخیره روزمینی کاندنسیت با روش MFL

با پایان ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد های ارائه شده، بازدار به عنوان برنده مناقصه ارزیابی خوردگی ورق‌های کف مخازن ذخیره روزمینی کاندنسیت با روش نشت شار مغناطیسی شناخته شد.

پس از ابلاغ قرارداد، تجهیز کارگاه برای این پروژه انجام شد و پس از انجام مقدمات مناسب سازی درون مخازن ( نصب فن، روشنایی و پایان تمیزکاری) و فراهم شدن مقدمات، ارزیابی خوردگی ورق های مخازن در حال انجام است.

پس از پایان عملیات ارزیابی، صحت سنجی و نشانه گذاری (Marking) نقاط خورده شده، کف مخزن جهت عملیات تعمیر به کارفرمای پروژه تحویل شد.