دوره های آموزشی برگزار شدهدوره برگزار شده حفاظت کاتدی پیشرفته در اهواز

مهر ماه ۹۸

دوره آموزشی حفاظت کاتدی تخصصی تانک های ذخیره

آبان ماه ۹۸