آموزش

با توجه به توان آموزشی و سابقه طولانی در امر آموزش بر آن شدیم تا با انتقال دانش و تجربه سهمی هر چند کوچک در افزایش دانش و توان عملیاتی و تجارب همکاران داشته باشیم، بازدار  آموزش توام با تست های عملی و عملیاتی را به منظور انتقال بهتر دانش و تجربه در دستور کار داشته و در سرفصل های زیر اقدام به برگذاری دوره های اموزشی کرده است:

۱- دوره حفاظت کاتدیک مقدماتی ( سطح ۱) بر مینای NACE CP 1

۲- دوره حفاظت کاتدیک تکنسین ( سطح ۲) بر مینای NACE CP 2

۳- دوره حفاظت کاتدیک پیشرفته ( سطح ۳) بر مینای NACE CP 3

۴- دوره تخصصی حفاظت کاتدیک ( سطح ۴) بر مینای NACE CP 4

۵- دوره تخصصی بررسی و ارزیابی پوشش بر اساس استاندارد  ECDA NACE 0502 شامل:

۶- دوره تخصصی ارزیابی و عیب یابی سیستم کاتدیک  CP ASSESSMENT

۷- دوره تخصصی حفاظت کاتدی مخازن ذخیره رو زمینی AG-Storage Tank